Wat is eerste lijn?

Eerstelijnszorg in Vlaanderen

Definitie eerste lijn: Rechtstreeks toegankelijke, ambulante, generalistische zorg voor niet-gespecifieerde gezondheids- of welzijns- (gerelateerde) problemen, zowel van fysieke, psychologische en sociale aard.

(Bron: SAR WWG, Reflectienota Eerstelijnszorg. Bijdrage naar aanleiding van de Vlaamse conferentie Eerstelijnsgezonheidszorg, Brussel, 4 november 2010)

Eerstelijnsgezondheidszorg staat in voor

  • de eerste deskundige opvang van gebruikers die zich aanbieden of naar haar verwezen worden
  • de behandeling en de continue begeleiding
  • het voorkomen van het ontstaan of het verergeren van gezondheidsproblemen

Deze activiteiten kunnen door de verstrekkers van de eerste lijn zelf gebeuren of door een ander segment van het zorgaanbod in afspraak met de verstrekker van de eerste lijn. Eerstelijnsdiensten omvatten enerzijds alle diensten die aan huis komen zoals diensten voor gezinszorg, woonzorg en aanvullende thuiszorg, thuisverpleging,... en anderzijds zelfstandige zorgverstrekkers zoals huisartsen, apothekers,...

De eerstelijnszorg wordt gekenmerkt door twee soorten activiteiten :

  • gebruikersgebonden activiteiten

Deze activiteiten situeren zich doorgaans op het niveau van de praktijkvoering, waar het individueel contact tussen de gebruiker en de verstrekker plaatsvindt en, zonodig, multidisciplinair overleg tussen verschillende zorgaanbieders rond de gebruiker kan plaatsgrijpen. Gebruikersgebonden activiteiten worden ondersteund door samenwerkingsverbanden op niveau van de praktijkvoering, partnerorganisaties en samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL).

  • activiteiten die eerder organisatorisch van aard zijn.

Activiteiten die eerder organisatorisch van aard zijn, betreffen het afstemmen van de zorg op de noden van de zorg- en hulpvragers in het algemeen en het onderling afstemmen van de werkingen van de verschillende zorgaanbieders.