Zorgpad werk

Arbeidsreïntegratie van personen met een fysieke of psychische arbeidsbeperking onder begeleiding van GTB en de eerstelijn. Een project van Listel vzw in samenwerking met GTB-Vlaanderen, SEL GOAL en SEL Waasland.

symposium zorgpad werksymposium zorgpad werk - programma

SYMPOSIUM ‘Zorgpad Arbeid en Herstel, verbinding werkt!

Op donderdag 25 januari 2018 worden de resultaten van het proefproject voorgesteld in zaal De Schelp (Vlaams Parlement) te Brussel. Meer info vindt u terug op onze vormingspagina.

HET ZORGPAD WERK

Arbeidsreïntegratie van personen met een fysieke of psychische arbeidsbeperking onder begeleiding van GTB en de eerstelijn.

Als patiënten omwille van hun gezondheidsprobleem, ziekte of arbeidsbeperking afwezig zijn op hun werk of het moeilijk vinden om nieuw en aangepast werk te vinden, is het van cruciaal belang om het gesprek daarover zo snel mogelijk aan te gaan en gerichte acties te ondernemen. Zowel om maatschappelijke als individuele redenen is arbeidsreïntegratie belangrijk. In dit proces kunnen intermediaire dienstverleners uit de sector werk en zorg- en hulpverleners uit de eerstelijn, een belangrijke bijdrage leveren.
GTB Limburg, gespecialiseerd in trajectbegeleiding naar werk, en LISTEL werkten een zorgpad uit waarbij de inbreng en betrokkenheid van de eerstelijn in de bestaande trajectbegeleiding, tot een gerichtere en verhoogde arbeidsreïntegratie moet leiden. Ook in de eerstelijn kunnen huisartsen, zorgverleners en welzijnswerkers een actieve en proactieve houding aannemen om hun patiënten te ondersteunen. Dit kan door de job mogelijkheden en wensen deskundig te bespreken en indien nodig door te verwijzen of een samenwerking op te zetten met arbeidsbemiddelaars. Communicatie, overleg en interdisciplinaire samenwerking zijn sleutelbegrippen om die ondersteuning aan de patiënt te bieden. Het zorgpad is ontwikkeld vanuit het recovery denken en oplossingsgericht coachen.
De huidige ervaring wijst uit dat de sector werk en zorg nog ver van elkaar staan. Enerzijds is er wel een uitgesproken behoefte om beter en meer samen te werken, anderzijds kent men elkaar nauwelijks. Sensibilisering en vorming zijn noodzakelijk om het doel van het zorgpad te bereiken.

Het project werd buiten Limburg getest in 2 proefregio's: een regio van het werkingsgebied van SEL GOAL en in de volledige regio van SEL Waasland.

Het zorgpad werk is een ESF-project, met bijhorende middelen. Het werd als volgt omschreven in het ESF-dossier:

"Het zorgpad 'WERK' biedt eerste lijn gezondheidswerkers en dienstverleners op de arbeidsmarkt richtlijnen op het tijdig en optimaal afstemmen van therapeutische behandelingen op werk(hervatting). De methodiek van zorgpaden wordt door het RIZIV erkend als goede praktijk. Wij ontwikkelen een transversaal zorgpad los van specifieke diagnoses maar faciliteren de gerichtheid op werk waardoor de kans op werkbehoud of snelle job(re)integratie groot is. Om dit te realiseren stemmen wij de ICF-gegevens set arbeidsreintegratie op de ICF checklist medische behandeling én reiken de dienstverleners een methodiek aan waardoor klanten/patiënten gemotiveerd hun traject zelf sturen. Deze innovatieve dienstverlening kan zeer belangrijke financiële en maatschappelijke terugverdieneffecten generen. Het project kan perspectief bieden in het implementeren van het Besluit van de Vlaamse Regering Werk -Welzijntrajecten."

Het project liep van augustus 2015 tot juli 2017.

AAN DE SLAG?

Wil u aan de slag met het zorgpad werk? Bekijk de bijlagen onderaan of klik op de link op deze pagina.

Meer informatie? Aan de slag met het zorgpad werk?

Klik hier!